A Bay of Blood / A vér öble / Reazione a catena (1971)